گواهینامه های جهانی

 • Overlay Bottom

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Overlay Bottom

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Overlay Bottom

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Overlay Bottom

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Overlay Bottom

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Overlay Bottom

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Overlay Bottom

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Overlay Bottom

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 1. دریافت گواهینامه ISO 29990 در سیستم کیفیت مراکز آموزشی
 2. دریافت گواهینامه ISO 29991 در سیستم مدیریت یادگیری زبان
 3. دریافت گواهینامه ISO 9001:2015 در مدیریت کیفیت از شرکت TÜV INTERCERT SAAR
 4. دریافت گواهینامه 2014:ISO 10002 در استاندارد مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان از شرکت TÜV INTERCERT SAAR
 5. دریافت گواهینامه 1999:ISO 10015 در استاندارد مدیریت کیفیت در خدمات آموزشی از شرکت TÜV INTERCERT SAAR
 6. نماینده رسمی تربیت مدرس آکادمی مدرسین آکسفورد (OTA (Oxford Teachers’ Academy
 7. نماینده رسمی تربیت مدرس از دانشگاه کمبریج

  CELTA – Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages